Onze spelregels, SpotterSelect | Werving en selectie

Onze spelregels

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op SpotterSelect, handelend als onderdeel van de bedrijfsnaam Next Day Global B.V., gevestigd in Raalte, Schuberstraat 33, (8102 MA), hierna te noemen SpotterSelect (handelsnaam), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Arnhem, onder het nummer 68503873.

Laatst bijgewerk: januari 2023

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdracht(en)/ overeenkomst(en) en aanbiedingen inzake de werving & selectie van arbeidskrachten door SpotterSelect voor opdrachtgever.

1.2 Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een opdracht/ overeenkomst tussen SpotterSelect en opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door SpotterSelect zijn aanvaard.

1.3 Indien op een opdracht/ overeenkomst tussen opdrachtgever en SpotterSelect deze Algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de opdracht(en)/ overeenkomst(en).

1.4 Het is SpotterSelect toegestaan om van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken met opdrachtgever.

Overeenkomst

2.1 Alvorens een opdracht te aanvaarden, zorgt SpotterSelect ervoor dat over de inhoud en de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht duidelijkheid bestaat tussen opdrachtgever en SpotterSelect.

2.2 SpotterSelect zal geen opdracht aanvaarden en zal een reeds in uitvoering zijnde opdracht beëindigen indien opdrachtgever onwettige doelstellingen nastreeft. SpotterSelect zal niet meewerken aan het gebruik van onwettige methoden. Eventuele tot dan toe gemaakte kosten zullen in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.

2.3 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van een door SpotterSelect uitgebrachte offerte voor werving & selectie. Onder schriftelijke aanvaarding wordt ook verstaan een bevestigingsmail met digitale handtekening als reactie op een uitgebrachte offerte.

2.4 SpotterSelect spant zich in om binnen de in de opdrachtbevestiging afgesproken termijn, nadat opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend, naar beste vermogen en met de grootste zorgvuldigheid en op basis van de door opdrachtgever verstrekte gegevens kandidaten te selecteren die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van opdrachtgever.

Informatieverstrekking

3.1 Opdrachtgever verstrekt tijdig aan SpotterSelect alle gegevens die nodig zijn voor de werving & selectie. Tot deze gegevens behoren in ieder geval het bruto jaarsalaris, het functieprofiel en de startdatum van de door SpotterSelect geselecteerde kandidaat. Daarnaast is opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan SpotterSelect.

3.2 SpotterSelect kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging in het werving- & selectieproces door het niet of niet tijdig aanleveren door opdrachtgever van alle gegevens die nodig zijn voor de werving & selectie.

3.3 Opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door SpotterSelect is voorgedragen en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat opdrachtgever is gehouden aan SpotterSelect binnen vijf (5) werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen.

Opdracht

4.1 Werving & selectie is de opdracht waarbij SpotterSelect ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van werkverschaffing) voor opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk aan opdrachtgever voorstelt.

4.2 De kandidaat ontvangt voldoende en juiste informatie over de vacature, de procedure en de reden(en) van een eventuele afwijzing. De aan de kandidaat gevraagde informatie moet zinvol zijn en verband houden met de uit te oefenen functie.

4.3 SpotterSelect stelt kandidaten voor bij opdrachtgever, zonder daarbij opgave te doen van NAW-gegevens. Door schriftelijke accordering van het voorstellen van een kandidaat, verklaart en erkent opdrachtgever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met inachtneming van alle condities en voorwaarden zoals in deze Algemene voorwaarden zijn beschreven.

4.4 Opdrachtgever wordt, met inachtneming van wat in het hier bovenstaande lid 4.3 wordt genoemd, in de gelegenheid gesteld kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat/kandidaten.

4.5 Het staat SpotterSelect vrij om opdrachtgever op elk gewenst moment proactief voorstellen voor kandidaten te doen. Als opdrachtgever besluit om alsdan met de voorgestelde kandidaat/ kandidaten in gesprek te gaan, wordt de opdracht vanaf dat moment geacht zich ook tot deze kandidaat/ kandidaten uit te strekken.

4.6 SpotterSelect zal opdrachtgever tijdig en duidelijk informeren over de aanpak en voortgang van de opdracht.

4.7 Opdrachtgever blijft, gedurende het werving- & selectieproces, SpotterSelect op de hoogte houden van alle ontwikkelingen binnen het bedrijf die invloed kunnen hebben op het werving- & selectieproces.

4.8 Een door SpotterSelect voorgestelde kandidaat kan bij opdrachtgever reeds bekend zijn en zodoende buiten de opdracht vallen. Hiervan kan alleen sprake zijn indien de voorgestelde kandidaat aantoonbaar in de zes (6) maanden voorafgaand aan het moment van introductie een sollicitatiegesprek met opdrachtgever heeft gevoerd of indien kandidaat en opdrachtgever in de maand voorafgaand aan de introductiedatum actief schriftelijk met elkaar gecorrespondeerd hebben met als doel het op korte termijn inplannen van een sollicitatiegesprek.

4.9 Van een succesvolle vervulling van de werving- & selectieopdracht is sprake indien een door SpotterSelect bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins te werk wordt gesteld, bijvoorbeeld als freelancer). Hiervan is ook sprake indien de voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst van een aan opdrachtgever gelieerde onderneming accepteert.

4.10 Opdrachtgever kan de aan SpotterSelect verstrekte opdracht te allen tijde, zonder opzegtermijn, pauzeren, schriftelijk annuleren of tussentijds beëindigen. Kandidaten die op dat moment door SpotterSelect reeds zijn voorgesteld vallen nog binnen het bereik van de opdracht en daarvoor is opdrachtgever, in geval van succesvolle vervulling, het overeengekomen honorarium aan SpotterSelect verschuldigd.

4.11 Een werving- & selectieopdracht eindigt op het moment dat opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht of door intrekking van de opdracht door opdrachtgever c.q. SpotterSelect.

4.12 SpotterSelect staat niet in voor het bereiken van het door de opdrachtgever beoogde resultaat.

Intrekking of wijzigen van een opdracht

5.1 Indien opdrachtgever de werving- & selectieopdracht intrekt of beëindigt voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is SpotterSelect gerechtigd opdrachtgever de tot dusver gemaakte kosten en tenminste 10% van de in artikel 8 lid 8.1 genoemde bemiddelingsvergoeding in rekening te brengen.

5.2 Indien opdrachtgever elementen uit de werving- & selectieopdracht, voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van SpotterSelect sprake is van een nieuwe opdracht, is SpotterSelect gerechtigd opdrachtgever tenminste 10% van de in artikel 8 lid 8.1 genoemde bemiddelingsvergoeding in rekening te brengen.

Geheimhouding en privacy

6.1 In het kader van de opdracht/ overeenkomst vindt uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en werknemers/ medewerkers, regelmatig plaats. Opdrachtgever en SpotterSelect zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/ General Data Protection Regulation (GDPR) en aanverwante wet- en regelgeving.

6.2 SpotterSelect zal al hetgeen hem bij de uitoefening van zijn beroep ter kennis komt en van vertrouwelijke aard is, geheim houden.

6.3 Het verstrekken van persoonsgegevens, anders dan in het kader van een opdracht, is niet toegestaan. De persoonsgegevens van de kandidaat worden slechts met medeweten van betrokkene bewaard en slechts aan derden ter beschikking gesteld na verkregen toestemming van betrokkene in het kader van een opdracht.

6.4 Gegevens van kandidaten mogen door opdrachtgever op geen enkele wijze aan derden worden verstrekt, gekopieerd en/ of op andere wijze worden geopenbaard.

6.5 SpotterSelect legt zijn werknemers/ medewerkers een algemene geheimhoudingsverplichting op. Daarnaast kan op verzoek van opdrachtgever een meer specifieke geheimhoudingsverplichting worden afgesproken. De inhoud hiervan wordt in overleg met en tussen SpotterSelect en opdrachtgever afgestemd. Het staat opdrachtgever ook vrij om de werknemer/ medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert SpotterSelect over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte geheimhoudingsverklaring aan SpotterSelect.

6.6 SpotterSelect kan niet instaan voor de naleving van enige geheimhoudingsverplichting door de kandidaat/ kandidaten binnen de werving & selectie en is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de kandidaat/ kandidaten. Opdrachtgever zal SpotterSelect vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de kandidaat/ kandidaten.

6.7 Alle door SpotterSelect aan opdrachtgever verstrekte curricula vitae en aanvullende informatie betreffende kandidaten en/ of werknemers na afloop van de werving- & selectieopdracht moeten worden vernietigd of worden teruggegeven aan SpotterSelect.

6.8 Op de verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgever is de privacyverklaring van SpotterSelect van toepassing. De privacyverklaring is te vinden op de website van SpotterSelect, www.spotterselect.nl.

Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat, voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst alsmede voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst.

7.2 SpotterSelect is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van SpotterSelect in strijd met het bepaalde in artikel 2 lid 2.4. Eventuele aansprakelijkheid van SpotterSelect is in dat geval beperkt tot de directe schade van opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht aan opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding.

7.3 SpotterSelect kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/ of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/ of nalaten van een door SpotterSelect geïntroduceerde kandidaat met wie opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/ of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door SpotterSelect, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

7.4 SpotterSelect gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over de kandidaat is verkregen, juist zijn. Indien de kandidaat vragen over zijn arbeidsverleden onjuist heeft beantwoord en/ of voor opdrachtgever belangrijke informatie heeft verzwegen, is SpotterSelect niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever.

7.5 Indien en voor zover er sprake is van aansprakelijkheid van SpotterSelect, zal die aansprakelijkheid voor schade van opdrachtgever beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde (c.q. de betrokken vergoeding, indien van facturering nog geen sprake is geweest) die door SpotterSelect aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden of diensten waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door SpotterSelect aan opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van SpotterSelect in voorkomend geval door zijn verzekering is gedekt.

Vergoeding (honorarium)

8.1 Bij een succesvolle vervulling van de werving- & selectieopdracht wordt door SpotterSelect aan opdrachtgever een honorarium van maximaal 12% van het bruto jaarsalaris (exclusief emolumenten) van de kandidaat en eventuele bijkomende kosten in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde btw.

8.2 Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris, exclusief alle emolumenten, zoals de door SpotterSelect aangedragen kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen. Dit jaarsalaris wordt ook in het geval van een deeltijdfunctie en/ of dienstverband korter dan een (1) jaar gebaseerd op een volledige werkweek (40 uur per week) en een vol jaar.

8.3 Aanvullende werkzaamheden door opdrachtgever verlangd, welke anders zijn dan vooraf omschreven in de werving- & selectieopdracht, zijn voor rekening van opdrachtgever.

8.4 Mocht opdrachtgever een kandidaat binnen twaalf (12) maanden na de introductie aanstellen (op welke wijze dan ook), en SpotterSelect hiervan niet binnen veertien (14) dagen na tekening van arbeidsovereenkomst op de hoogte stellen, heeft SpotterSelect recht op betaling van 12% van het bruto jaarsalaris (exclusief emolumenten) van de kandidaat, te vermeerderen met de daarover verschuldigde btw. Deze vergoeding is ineens en per direct opeisbaar.

8.5 Indien SpotterSelect er niet in slaagt een geschikte kandidaat binnen de afgesproken termijn te selecteren, is opdrachtgever geen kosten noch honorarium aan SpotterSelect verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijk andersluidende afspraken met opdrachtgever zijn gemaakt.

8.6 SpotterSelect kan desgewenst ook zorg dragen voor het afnemen van selectie assessments en/ of psychologisch onderzoek. De kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever en zijn niet inbegrepen in de bemiddelingsvergoeding. Deze kosten kunnen tussentijds worden gefactureerd aan opdrachtgever.

Facturatie

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is opdrachtgever gehouden om de factuur van SpotterSelect zonder enige korting of compensatie te voldoen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.

9.2 Alle betalingen dienen te geschieden op een door SpotterSelect aan te wijzen rekening. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

9.3 De bemiddelingsvergoeding wordt door SpotterSelect gefactureerd aan opdrachtgever op het moment dat de kandidaat het arbeidscontract bij opdrachtgever of een aan zijn gelieerde onderneming heeft ondertekend.

9.4 Eventuele bijkomende kosten kunnen tussentijds worden gefactureerd aan opdrachtgever.

9.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is opdrachtgever gehouden om de facturen van SpotterSelect te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

9.6 Na het verstrijken van de in lid 9.3 genoemde termijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is vanaf dat moment een wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

9.7 Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle door SpotterSelect ten name van opdrachtgever gestelde facturen opeisbaar, inclusief eventueel door SpotterSelect nog op te stellen factuur/ facturen welke van toepassing zijn op verrichte diensten in de lopende declaratieperiode.

9.8 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die SpotterSelect moet maken ter effectuering van zijn rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Hieronder vallen tevens alle kosten, hoe ook genaamd, die SpotterSelect als eiser/verzoeker of gedaagde/verweerder moet maken in of ten behoeve van een eventuele vrijwaringsprocedure. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zal SpotterSelect zich conformeren aan het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten en/ of andere daarvoor in de plaats komende regeling(en). SpotterSelect behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor meer kosten te vorderen indien deze werkelijk door hem zijn gemaakt.

9.9 Klachten of bezwaren over een factuur dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk bij SpotterSelect te worden ingediend. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren. Klachten of bezwaren over een factuur schort de betalingsverplichting niet op.

Garantieregeling

10.1 Indien een door SpotterSelect bemiddelde kandidaat binnen de door de wet gestelde proeftijd niet meer bij opdrachtgever in dienst is, zal SpotterSelect eenmalig, mits opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens SpotterSelect heeft voldaan, naar beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdrachtbevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart.

10.2 Indien SpotterSelect binnen drie (3) maanden na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat er niet in slaagt een nieuwe kandidaat te werven en te selecteren die bij opdrachtgever in dienst treedt, betaalt SpotterSelect 50% van het door opdrachtgever betaalde honorarium (dus niet van eventuele overige kosten) aan opdrachtgever terug. Terugbetaling vindt niet plaats indien opdrachtgever in de garantieperiode de door de eerste kandidaat vervulde functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld.

10.3 SpotterSelect stuurt in geval van terugbetaling aan opdrachtgever een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.

10.4 Deze garantieregeling geldt niet indien het niet naar behoren functioneren van de kandidaat of de reden van het stoppen van de kandidaat verwijtbaar is aan opdrachtgever.

10.5 De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.

10.6 Indien de kandidaat gedurende de garantieperiode arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van ziekte of (bedrijfs)ongeval, of komt te overlijden, vervalt deze garantie.

10.7 Indien een door SpotterSelect in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij opdrachtgever in dienst treedt, of indien opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld, of indien SpotterSelect 50% van het honorarium heeft terugbetaald, is SpotterSelect van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel gekweten.

10.8 Opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na beëindiging van het dienstverband SpotterSelect schriftelijk op de hoogte te stellen dat hij van de garantieregeling gebruik wil maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

Non-discriminatie

11.1 Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving- & selectiewerkzaamheden van SpotterSelect, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, handicap, chronische ziekte, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Overmacht

12.1 SpotterSelect is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door overmacht, een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en/ of door omstandigheden aan de kant van SpotterSelect.

12.2 In geval van overmacht aan de zijde van SpotterSelect wordt de uitvoering van de werving- & selectieopdracht/-overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van SpotterSelect om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen van een door SpotterSelect te bepalen redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.

12.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SpotterSelect geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SpotterSelect niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Concurrentie en schadeloosstelling

13.1 Het is opdrachtgever zonder toestemming van SpotterSelect niet toegestaan om gedurende een (1) jaar na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door SpotterSelect is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.

13.2 Indien opdrachtgever het in lid 13.1 genoemde verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan SpotterSelect verschuldigd ter grootte van de in artikel 8 lid 8.3 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

13.3 Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is de bemiddelingsvergoeding eveneens verschuldigd indien de door SpotterSelect geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Overige bepalingen

14.1 Op alle onder deze Algemene voorwaarden gesloten opdrachten/ overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen van SpotterSelect is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/ of kandidaat in het buitenland woonachtig of gevestigd is.

14.2 De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen SpotterSelect en opdrachtgever en/ of kandidaat is de bevoegde rechter in het arrondissement waar SpotterSelect is gevestigd.

14.3 Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld WhatsApp, elektronische communicatie zoals onder andere e-mail tenzij de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

14.4 Onder persoonlijke gegevens wordt onder andere verstaan de NAW-gegevens en curriculum vitae (cv).

14.5 SpotterSelect behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. SpotterSelect adviseert daarom de Algemene voorwaarden SpotterSelect Werving & Selectie regelmatig te bekijken op www.spotterselect.nl.

© SpotterSelect 2023 | Algemene voorwaarden Werving & Selectie | www.spotterselect.nl | Vertrouwelijk document | Laatst bijgewerkt: januari 2023